PA259

฿1,990

แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ ทรงกลม
โทนสีชมพู จัดด้วยกุหลาบ คาเนชั่น
เยอบีร่า และแซมด้วยดอกไม้ป่า
ในแจกันแก้วใส ทรงสี่เหลี่ยม สวยงาม